O nama

Funkcija Prihvatilišta za decu je da obezbeđuje privremeno i celovito zbrinjavanje dece i omladine oba pola, uzrasta 7-18 godina, koje upute nadležni centri za socijalni rad, organi pravosuđa (sud i tužilaštva) i organi MUP-a, a sve češće deca nam dolaze i sama. Prijem korisnika se vrši 24 časa dnevno tokom cele kalendarske godine.

Prihvatilište je prvo mesto u koje deca i mladi dođu nakon izmeštanja iz rizičnih i kriznih situacija. Dijagram rada Prihvatilista za decu

Dete ostaje u Prihvatilištu dok se za njega ili nju ne nađe najbolje rešenje dugotrajnog smeštaja i brige, poštujući prava i interese deteta. U saradnji sa Prihvatilištem, centar za socijalni rad određuje najbolje rešenja za svako dete. Nakon Prihvatilišta, deca se najčešće vraćaju u svoje prirodne porodice ili u porodice svojih srodnika.

Iako u nadležnosti Grada Beograda, Prihvatilište zbrinjava decu iz cele Srbije. Grafikon prikazuje pregled korisnike prema izveštaju za 2011. godinu.

Pregled korisnika prema podrucju

Godišnji broj korisnika je 400-600 dece i mladih, a potreba za brigom koju Prihvatilište pruža raste svake godine. Nije teško razumeti od kakvog je društvenog značaja rad Prihvatilišta. Brza i efikasna intervencija, identifikacije deteta, detekcije akutnih problema, primena mera zaštite i reintegracije u društvenu sredinu, pružilo je spas mnogoj deci.

Istorijat

Davne 1958. godine grad Beograd je osnovao Prihvatilište u cilju adekvatne zaštite dece i omladine kojoj je neophodna urgentna pomoć. Prihvatilište za decu je od osnivanja često menjalo svoju lokaciju sve dok 1961. godine nije preseljeno u namenski građenu zgradu u Zvečanskoj 52, u prostor površine 1.130 m2.

1998. godine, Prihvatilište se zbog renoviranja Zvečanske 52 privremeno iseljeva u prostor od 250 m2 u okviru "Zavoda za vaspitanje dece i omladine" u Bulevar oslobođenja 219. Privremeno iseljenje postaje trajno, i Prihvatilište više od 15 godina zbrinjava decu u ovom malom prostoru. Zvanični kapacitet Pihvatilišta je 30 korisnika, dok se realno raspolaže sa 16 kreveta (8 za dečake i 8 za devojčice).

U zajedničkoj zgradi Zavoda za vaspitanje, nalazi se i Centar za smeštaj mladih sa izrečenim vaspitnim merama u kom su smešteni mladi oba pola, uzrasta od 14 do 18 godina, kojima je sud zbog počinjenih prekršaja izrekao vaspitnu meru.

Programi brige i smeštaja

Postoje dva vida smeštaja i brige o deci:

1) program Prihvatilišta (boravak do 30 dana)

2) program Prihvatne stanice (boravak do 7 dana)

Program Prihvatilišta

Program Prihvatilišta obuhvata celovito zbrinjavanje dece kroz sledeći sistem delatnosti:

1. Higijenkso- zdravstveni tretman i zaštita
2. Opservaciono-dijagnostički tretman
3. Vaspitno-edukativno-obrazovni individualni i grupni rad
4. Socioterapija
5. Primena tehnika i veština iz KBT-a i REBT-a
6. Uključivanje i podrška u procesu profesionalnog osposobljavanja
7. Psihološke radionice
8. Radno-fizičke i rekreativne aktivnosti
9. Kreativno-stvaralačke radionice

Boravak u okviru ovog programa je zakonom ograničen do 30 dana, izuzev za sudske slučajeve koji ostaju do okončanja sudskog postupka.

Prihvatiliste na kartingu

Program Prihvatne stanice

Program Prihvatne stanice obuhvata prihvat i kratkotrajan smeštaj dece i omladine koja se nađu u skitnji, prosjačenju i sličnim okolnostima u kojima je neophodan hitan smeštaj. Boravak u okviru ovog programa je zakonom ograničen do 7 dana, a ukoliko je potrebna duža briga i smeštaj, deca prelaze u program Prihvatilišta.

Obezbeđuju se:
- smeštaj
- ishrana
- zdravstveno-higijenska mere
- utvrđivanje identiteta i prebivališta

Cilj Prihvatne stanice je što brži povratak roditeljima ili domu u kome je dete bilo, ili upućivanje u odgovarajuću ustanovu ili u program Prihvatilišta ukoliko je potreban temeljniji opservaciono-dijagnostički tretman.

Bez obzira na kratkotrajno zadržavanje, korisnici programa Prihvatne stanice uključeni su u početne oblike resocijalizacije, socijalizacije i rehabilitacije. Od velikog značaja je intezivan rad na prevenciji potencijalnih problema. Primenjuje se inividualni i grupni oblik rada, a sve u cilju dobijanja adekvatnih informacija o korisnicima, prepoznavanja i utvrđivanja psihofizičkog statusa, sa ciljem smanjenja rizika od recidiva.