Usluge Prihvatilišta za decu Beograda


Prihvatilište nudi dve vrste usluga za decu i mlade:

 • uslugu smeštaja u prihvatilište za privremeno zbrinjavanje dece i mladih u kriznim situacijama (do 48 korisnika)
 • dnevnu uslugu svratišta za pružanje privremenih ili povremenih intervencija, i zadovoljavanje trenutnih potreba dece i mladih koja se nalaze u uličnoj situaciji i dobrovoljno zatraže ili pristanu na ovu uslugu(do 30 korisnika)

Prihvatilište je prvo mesto u koje deca i mladi dođu nakon izmeštanja iz rizičnih i kriznih situacija.

Usluga smeštaja u prihvatilište

Prihvatilište za decu Beograda u okviru usluge prihvatilišta, obezbeđuje privremeno i celovito zbrinjavanje i smeštaj dece i mladih oba pola, uzrasta 7-18 godina, iz Beograda, kao i dece iz cele Srbije koja se nađu na teritoriji Beograda.

U uslugu prihvatilišta, decu upućuju nadležni centri za socijalni rad, organi pravosuđa (sud i tužilaštva) i organi MUP-a uz asistenciju centra za socijalni rad.

Prijem dece se vrši 24 časa dnevno tokom cele kalendarske godine. Dete ostaje u prihvatilištu dok se za njega ili nju ne nađe najbolje rešenje dugotrajnog smeštaja i brige, poštujući prava i interese deteta. U saradnji sa našom ustanovom, centar za socijalni rad određuje najbolje rešenje za svako dete.

Godišnji broj korisnika je 400-600 dece i mladih, a potreba za brigom koju Prihvatilište pruža raste svake godine. Brza i efikasna intervencija, identifikacije deteta, detekcije akutnih problema, primena mera zaštite i reintegracije u društvenu sredinu, pružilo je spas mnogoj deci.

Prihvatilište je prvo mesto u koje deca i mladi dođu nakon izmeštanja iz rizičnih i kriznih situacija.

Usluga prihvatilišta obuhvata celovito zbrinjavanje dece kroz sledeći sistem delatnosti:

 1. higijensko-zdravstveni tretman i zaštita
 2. opservaciono-dijagnostički tretman
 3. vaspitno-edukativno-obrazovni individualni i grupni rad
 4. socioterapija
 5. primena tehnika i veština iz KBT-a i REBT-a
 6. uključivanje i podrška u procesu profesionalnog osposobljavanja
 7. psihološke radionice
 8. radno-fizičke i rekreativne aktivnosti
 9. kreativno-stvaralačke radionice

Boravak u okviru usluge šmetaja u prihvatilište je zakonom ograničen do šest meseci.

Usluga svratišta

Prihvatilište za decu Beograda nudi uslugu svratište deci i mladima koji su u uličnoj situaciji na teritoriji Beograda i koja svojevoljno žele da koriste ovu dnevnu uslugu. Korisnici su uzrasta od 7 do 18 godina, a u izuzetnim slučajevima se pruža boravak i mlađoj deci ukoliko dolaze u pratnji braće ili sestara, i ukoliko je utvrđeno da žive u zajedničkom domaćinstvu.

Kapacitet svratišta je do 30 dece, i boravak je dostupan svakog radnog dana od 08.00 do 16.00 časova tokom cele godine.

Termin „deca u uličnoj situaciji“ podrazumeva pre svega decu čiji život i rad zavisi od ulice, bilo da su sama, sa vršnjacima ili sa porodicom, ali i širu populaciju dece koja su oformila čvrste veze s javnim površinama i kojoj ulica igra važnu ulogu u svakodnevnom životu.

Svratišta se smatraju jednim od najodrživijih pristupa za pronalaženje dugoročnih rešenja za decu koja su u uličnoj situaciji,jer im pruža bezbedne uslove u kojima mogu da usmere pažnju na svoju budućnost.

Tim stručnih radnika I centri za socijalne rad, zajedno sa detetom i njegovim starateljem (ili zakonskim zastupnikom), vrši procenu potreba svakog deteta, čime se započinje proces uspostavljanja stabilnog života. U svratištu deca dobijaju pomoć i podršku u prevazilaženje kriznih situacija; uspostavljanju bezbednog i stabilnog porodičnog okruženja, i nastavak školovanja; razvijanju potencijala i znanja kroz raznovrsne edukativne programe.

Kontinuirana briga u svratištu razvija svest o stalnosti, što je preduslov za pronalaženje održivih i dugoročnih rešenja za dete u saradnji sa centrom za socijalni rad, prvenstveno kroz pokušaj ujedinjenja deteta sa porodicom(ukoliko je to bezbedno i u njegovom najboljem interesu), pronalaženja odgovarajućeg smeštaja,ili oblika samostalnog života.

U skladu sa individualnom pristupu svakom detetu, usluga svratišta pruža sledeće vidove brige i zaštite:

 1. utvrđivanje identiteta;
 2. higijensko zbrinjavanje i zdravstvenu zaštitu (što pomaže da se kod deteta razvije odgovornost za svoje i tuđe zdravlje);
 3. psiho-socijalna podrška;
 4. pomoć i posredovanje u obezbeđivanju dostupnosti drugih usluga (poput zdravstvenih, obrazovnih, socijalnih, pravnih i dr.);
 5. obezbeđivanje obroka;
 6. obezbeđivanje uslova za održavanje lične higijene (čistu garderobu i sredstva za ličnu higijenu, što razvija navike redovnog održavanja higijene);
 7. nabavku odeće i obuće, i obezbeđivanje uslova za njihovo održavanje;
 8. edukaciju deteta u sticanju osnovnih životnih veština kroz individualno-savetodavni, grupno-radioničarski rad, i drugih edukativnih aktivnosti(razvijanje motivacije za početak ili nastavak školovanja, pomoć pri ispunjavanju školskih obaveza;razvijanje veština za mirno rešavanje problema, komunikacionih veština, veština samozaštite, veština i znanja potrebnih za život i rad van ustanove).

© Prihvatilište za decu Beograda © 2009-2020